D20 Modern System Reference Document

d20 Modern System Reference Document

The Basics (10k RTF)
Ability Scores (22k RTF)
Allegiances (10k RTF)
Occupations (30k RTF)
Reputation (14k RTF)
Wealth (28k RTF)
Defense (22k RTF)
Saving Throws (7k RTF)
Action Points (25k RTF)
Death, Dying, and Healing (19k RTF)
Conditions Summary (19k RTF)
Environment and Hazards (60k RTF)
Basic Classes (209k RTF)
Advanced Classes I (332k RTF)
Advanced Classes II (26k RTF)
Ordinaries (16k RTF)
Feats (101k RTF)
Skills Overview (48k RTF)
Skills I (270k RTF)
Skills II (158k RTF)
Special Abilities (27k RTF)
Equipment Basics (81k RTF)
Equipment (General) (267k RTF)
Equipment (Weapons & Armor)(318k RTF)
Equipment (Vehicles) (146k RTF)
Combat (296k RTF)
Vehicle Movement & Combat (168k RTF)
Creature Overview (79k RTF)
Creature Types (284k RTF)
Creatures (261k RTF)
FX Basics (81k RTF)
Spells (212k RTF)
Psionics (108k RTF)
FX Items (63k RTF)
Department 7 (5k RTF)

Arcana

ArcanaShadowkind (101k RTF)
ArcanaOccupations & Feats (56k RTF)
Arcana Advanced Classes (462k RTF)
Arcana Equipment (354k RTF)
Arcana Spells (125k RTF)
Arcana Incantations (161k RTF)
Arcana FX Items (152k RTF)
Arcana Organizations (128k RTF)
Arcana Creatures (343k RTF)
Arcana Psionics (93k RTF)

Menaces

Menace Creatures (A-I) (171k RTF)
Menace Creatures (J-Z) (174k RTF)
Menace Services and Feats (9k RTF)

Future

Advanced Classes (303k RTF)
Cybernetics (53k RTF)
Environments (71k RTF)
Equipment (348k RTF)
Mecha (250k RTF)
Mutations (92k RTF)
Occupations Skills Feats (73k RTF)
Progress Levels (20k RTF)
Robots (241k RTF)
Scientific Engineering (78k RTF)
Starships (507k RTF)
Traveler Science (149k RTF)
Vehicles (140k RTF)
Xenobiology (27k RTF)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under GNU Free Documentation License.